OBCHODNÍ PODMÍKY

ANNY BARVINKOVA-SHOW

Aktuální znění Obchodních podmínek pro pořadatele akcí.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro objednání živého uměleckého výkonu a služeb na internetových stránkách www.annywestenrshow.com, jejichž provozovatelem je: Aneta Barvínková, Zálesí 8, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 06780377, Email: aneta.barvinkova@seznam.cz , dále uváděn jen jako ,,dodavatel''.

1.2. Objednávka se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření Smlouvy o vytvoření a užití uměleckého díla, dále uváděno jen jako ,,smlouva'', uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku a autorského zákona v platném znění.

1.3. Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti dodavatele a osoby, která si objednává vystoupení, dále je tato osoba uváděná jen jako ,,objednavatel''. Objednavatel potvrzením objednávky současně stvrzuje, že tyto obchodní podmínky četl a bez výhrad akceptuje.

1.4. Veškeré vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem v platném znění. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost celé smlouvy a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zcela nedotčena.

1.5. Součástí smlouvy a Obchodních podmínek je příloha Zásady ochrany osobních údajů, která obsahuje práva a povinnosti dodavatele k odběrateli a naopak.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Objednavatel objednává u dodavatele vystoupení nebo služby uvedené v Závazné objednávce, které obě strany předem důkladně projednaly a na základě předchozí komunikace obě strany schválily. Proces objednávky je ukončen odesláním souhlasu ze strany objednavatele. Odesláním objednávky objednavatel prohlašuje, že u dodavatele závazně objednává předem projednané a oběma stranami schválené vystoupení, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi bez výhrad souhlasí a považuje je pro sebe za závazné. Dále objednavatel prohlašuje, že veškeré vyplněné údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé, že tyto údaje před odesláním objednávky pečlivě zkontroloval a ručí za jejich pravost.

2.2. Smlouva je mezi objednavatelem a dodavatelem uzavřena na dálku a to v okamžiku, kdy objednavatel obdrží od dodavatele email, v jehož předmětu bude uvedeno ,,Závazná objednávka" 

2.3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Objednavatel prohlašuje, že odsouhlasením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření této smlouvy. Smlouvou se dodavatel zavazuje uskutečnit vystoupení uvedené v objednávce, a objednavatel se zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli cenu uvedenou v objednávce.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smlouvou se objednavatel zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli cenu uvedenou v objednávce, přičemž si dodavatel vyhrazuje právo určit, jeden ze tří způsobů úhrady uvedených v následujících bodech 3.2. až 3.4. a výše zálohy dle bodu 3.5. tohoto článku. Dodavatel není plátcem DPH a není povinen registrovat tržbu v online režimu tzv. EET.

3.2. ,,Převodem - před akci'' - Celková cena bude uhrazena před vystoupením na bankovní účet dodavatele: č.ú.: 3057752063/0800 na základě faktury. Pokud částka uvedená na faktuře nebude připsána na bankovní účet dodavatele nejpozději v den splatnosti příslušné faktury, vyhrazuje si dodavatel právo odstoupit od smlouvy dle bodu 5.3.

3.3. ,,Hotově'' - Celková cena bude uhrazena na místě konání v hotovosti, oproti daňovému dokladu (faktuře a PPD), v den konání akce, před jejím zahájením. Hotově lze platit pouze částku do 5000 Kč nebo po předchozí domluvě i vyšší.

3.4. ,,Převodem - po akci'' - Celková cena bude uhrazena po vystoupení na bankovní účet dodavatele č.ú.: 3057752063/0800 na základě faktury, se splatností 7 dnů v případě částky do 5.000 Kč a 14 dní kdy částka překračuje 5.000 Kč. V případě prodlení se zaplacením ceny uvedené v objednávce se objednavatel zavazuje zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení a smluvní pokutu 10% z celkové ceny uvedené na faktuře.

3.5. ,,Záloha'' - Dodavatel si vyhrazuje právo na určení výše zálohy za objednaný program. Objednavatel je povinný zaplatit předem dodavateli dopravu, která přesahuje částku 500 Kč. V případě nezaplacení zálohy a dopravy nejpozději v den splatnosti, vyhrazuje si dodavatel právo odstoupit od smlouvy dle bodu 5.3.

3.6. Dodavatel si vyhrazuje právo na navýšení smluvní ceny uvedené v objednávce o částku na nečekaně vynaložené náklady spojené s vykonání smluvené akce. V tomto případě se jedná o parkovné, správní poplatky a mýtné. Tato částka musí být podložená příslušnými doklady a objednavatelem schválena. Objednavatel na tuto částku obdrží dodatečnou fakturu.


4. ODPOVĚDNOST

4.1. Dodavatel v žádném případě nezodpovídá za chování a následky chování účastníků akce, na které bude uskutečněno objednávané vystoupení.

4.2. Dodavatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi a domácími zvířaty. Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně zodpovídá po celou dobu vystoupení. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Za případné úrazy dětí nebo i zvířat způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. 

4.3. Objednavatel je povinen osoby vykonávající pracovní výkon dodavatele, dále uváděny jen jako ,,zaměstnanec'' upozornit a proškolit se zacházení s movitými i nemovitými věcmi na akci, se kterými by mohly tyto osoby přijít do kontaktu a zacházet s nimi (ozvučení, osvětlení, elektronika, vybavení šatny a další). Dodavatel ani jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za škody na majetku objednavatele nebo třetí osoby pokud nebylo takto učiněno.

4.4. V případě nedodržení podmínek uvedené v bodech 4.1. až 4.3. tohoto článku je objednavatel povinen v důsledku škody na zdravý a majetku dodavatele, uhradit tuto škodu do 14-ti dnů ode dne oznámení této skutečnosti a zaslání faktury.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Odstoupení od smlouvy je možné dohodou obou smluvních stran nebo způsobem popsaným v následujících bodech 5.2. až 5.6. tohoto článku. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, a to vyplněním vzorového formuláře s názvem ,,Odstoupení od smlouvy'' a následné zaslání tohoto dokumentu na adresu dodavatele. Bezplatné zaslání je možné učinit na emailovou adresu s naskenovaným nebo vyfoceným dokumentem.

5.2. Obě strany mohou od smlouvy odstoupit z důvodu nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vůli smluvních stran (jako je např. vážná nemoc umělce bránící vykonat vystoupení podle této smlouvy, úmrtí umělce nebo člena jeho rodiny, autohavárie, krádež věcí sloužící k výkonu práce, přírodní katastrofa, či úřední zákaz). Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy, řádně odůvodněné a doložené, je nutno oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením.

5.3. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek uvedených výše v bodě 3.2 až 3.6. Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty.

5.4. Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením druhé straně. V takovém případě se strana, která odstupuje od smlouvy, zavazuje zaplatit druhé straně do 14 dní veškeré prokázané vynaložené náklady, které budou doloženy příslušnými účetními doklady. Horní hranice těchto nákladů činní cenu objednaného programu. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele, po uplynutí této stanovené doby, je objednavatel povinný zaplatit smluvní pokutu tzv. storno poplatek dle tabulky níže:

STORNO PODMÍNKY - Odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele:

  • Více než 30 dní před vystoupením = 10% z ceny programu,
  • 30 - 15 dní před vystoupením = 25% z ceny programu,
  • 14 - 8 dní před vystoupení = 50% z ceny programu,
  • 7 a méně dní před vystoupením = 100% z ceny programu.

5.5. Dodavatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v důsledku nesplnění podmínek k vystoupení v 6. odstavci, dále porušením bodu 5.6. a vystavení účinkujícího životu ohrožujícím faktorům (cigaretový smog, nebezpečí úrazu, hlasitá hudba nad 50dB). Dodavatel si v tomto případě vyhrazuje nárok na zaplacení 100% ceny programu vč. dopravy. Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty.

5.6. Dodavatel si vyhrazuje právo neúčinkovat na politických ani nábožensky orientovaných akcích. V případě objednání vystoupení i přes nevědomost dodavatele, objednavatel dodavatele neupozornil, že se jedná o politickou nebo nábožensky orientovanou akci, má dodavatel právo na odstoupení od smlouvy dle bodu 5.5.

6. PODMÍNKY K VYSTOUPENÍ

6.1. Objednavatel se zavazuje dodavateli zajistit bez výjimky všechny následující podmínky, které jsou nezbytné k uskutečnění sjednaného vystoupení.

6.2. ,,Parkovné'' - Objednavatel musí dodavateli zajistit bezplatně, co nejblíže akci jedno parkovací místo pro osobní automobil.

6.3. ,,Šatna'' - Vhodný prostor pro přípravu vystoupení, kterým se rozumí: uzamykatelná šatna s elektrickou přípojkou na 230V, kde účinkujícího nebude nikdo rušit v přípravě programu. Dále se objednavatel zavazuje k nenahrávání prostor šatny a to kvůli zabezpečení tajemství o vystoupení. V případě porušení nahrávání je dodavatel oprávněn objednavateli uložit smluvní pokutu ve výši až 5.000 Kč a požadovat o okamžité odstranění nahrávky. V případě zveřejnění nahrávky, pořízené z přípravy vystoupení je dodavatel oprávněn objednavateli uložit smluvní pokutu do výše 50.000 Kč a požadovat o okamžité stažení a zrušení záznamu.

6.4. ,,Prostor k vystoupení'' - Vhodný prostor pro vystoupení, kterým se rozumí, bezpečný prostor o min. velikosti 4x4 metrů, 

6.5. ,,Dozor dětí'' - V případě, že se na akci vyskytují děti je objednavatel povinný zajistit nad těmito dětmi dozor. Účinkující nemůže při výkonu vystoupení koordinovat a starat se o jednotlivé děti, které se ,,neumí chovat'' nebo jsou příliš malé. V případě nadměrného vyrušování ze strany nehlídaných dětí je dodavatel oprávněn k předčasnému ukončení své práce

6.6. V případě škody na majetku nebo zdravý dodavatele, v důsledku zanedbání podmínek k vystoupení a bezpečnosti, popsané v bodech 6.1. až 6.6., nebo jejich opomenutí ze strany objednavatele, je dodavatel oprávněn od objednavatele požadovat zaplacení této škody do 14 dnů ode dne oznámení.

6.7. V případě nedodržení kteréhokoliv z uvedených bodů 6.1. až 6.7., je dodavatel oprávněn k odstoupení od smlouvy podle bodu 5.5.

7. AUTORSKÁ A PRÁVNÍ POVOLENÍ

7.1. Objednavatel potvrzením objednávky dává dodavateli souhlas ke zveřejnění jeho jména, obchodního jména organizace včetně loga nebo znaku organizace na webové stránce dodavatele, která je uvedena v těchto podmínkách shora, na sociálních sítích, které jsou uvedeny na webové stránce dodavatele a na propagačních materiálů akce.

7.2. Objednavatel dává dodavateli povolení k pořizování veškerých audiovizuálních záznamů pro svou potřebu. Veškeré pořízené audiovizuální záznamy (foto, video, zvuk) ze strany dodavatele při vystoupení, jsou ve vlastnictví dodavatele. Dodavatel má od objednavatele souhlas k jejich zveřejnění a užití, pro své potřeby.


8. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Objednavatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Objednavatel má právo být informován, jaké údaje o něm dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.2. Zásada ochrany osobních údajů je sepsána v samostatném platném dokumentu ZOOÚ, který je nedílnou součástí obchodních podmínek. Aktuální znění zásady ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněnou na internetových stránkách www.magicsoukup.cz/ochrana-osobnich-udaju/


9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

9.1. Aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu bude vždy zveřejněno na internetových stránkách

9.2. Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti od 1. září 2018 a plně nahrazují předchozí Obchodní podmínky